Algemene voorwaarden

Door les te nemen bij Mister Drive gaat de cursist akkoord met de volgende voorwaarden: Mister Drive staat ingeschreven bij het CBR onder nummer 1322X9. Verkeersschool Mister Drive staat ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 85408905.

De lesstof staat beschreven in het lesplan Rijopleiding in Stappen en voldoet aan de eisen die door het CBR in de rijprocedure worden beschreven. Instructeurs van Mister Drive zijn in het bezit van een geldig instructiecertificaat. De lesvoertuigen voldoen aan alle wettelijke eisen om met deze voertuigen te mogen lesgeven.

Verzekering persoonlijke schade of letsel en aansprakelijkheid

Mister Drive is verzekerd volgens de wettelijke eisen. Deelname aan het verkeer is te allen tijde een risico, waardoor verwonding, arbeidsongeschiktheid of zelfs de dood kan ontstaan. Omdat Mister Drive geen aansprakelijkheid kan aanvaarden buiten de vereiste verzekeringen om, verklaart cursist het volgende:

 • Het rijden met een lesvoertuig van Mister Drive als feitelijke en/of juridische bestuurder en/of als passagier geschiedt geheel op eigen risico.
 • Cursist vrijwaart Mister Drive alsmede de instructeur persoonlijk, van aansprakelijkheidsstelling wegens persoonlijke schade van hem/haar zelf, in welke vorm dan ook, door hem/haar alsmede door derden.
 • Cursist verklaart dat hem/haar bij gerechtelijke uitspraak niet de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen is ontzegd, noch zijn rijbewijs is ingevorderd.
 • Cursist verklaart dat hij niet onder invloed is van een stof waarvan hij weet of redelijkerwijze moet weten dat deze stof van invloed is op de rijvaardigheid.
 • Cursist verklaart dat de antwoorden op de medische vragen, zoals deze gesteld worden in de Gezondheidsverklaring van het CBR naar waarheid beantwoord zijn.
 • Tijdens de rijlessen bij Mister Drive wordt er niet gerookt.

Voorwaarden om samen op de weg te blijven

 • Bij het niet aanwezig of te laat zijn op examens, tussentijdse toetsen, of niet toegelaten worden door het CBR is er geen restitutie mogelijk van het examengeld. Hier wordt ook geen gratis herexamen, tussentijdse toets voor aangeboden. De kosten hiervan zijn voor de kandidaat zelf.
 • Het aantal benodigde uren die volgens Mister Drive nodig zijn voor het behalen van het rijbewijs, blijven ten alle tijden een schatting waar geen rechten aan ontleend kunnen worden.
 • Er wordt van de kandidaat verwacht dat deze wekelijks rijlessen zal volgen. Indien de kandidaat weken verzuimt, zullen deze verzuimde lessen ingehaald moeten worden. Dit ondermeer om een goede planning mogelijk te maken.
 • Het aantal uren welke in de pakketten wordt aangeboden evenals de daarbij horende tarieven hebben een geldigheidsduur van maximaal 12 maanden. Binnen deze termijn is het redelijkerwijs mogelijk, voor zowel de kandidaat als voor de rijschool, om de uren uit het betreffende pakket af te nemen. Wanneer er door overmacht of enige andere reden niet aan deze verplichting voldaan wordt, wordt er met de kandidaat een pakket_ cq prijswijziging besproken.
 • Wanneer er meer uren nodig zijn dan in het pakket is afgenomen geldt voor deze uren de prijs die op dat moment in een nieuw en vergelijkbaar pakket wordt betaald.
 • De kandidaat gaat pas op examen of tussentijdse toets als de instructeur en de kandidaat samen overeenstemming hierover hebben bereikt.
 • Wanneer door oorzaak van Mister Drive een rijles niet kan worden gevolgd, zal deze naar een ander af te spreken tijdstip worden geplaats.
 • Wanneer een examen of tussentijdse toets geen doorgang kan vinden door oorzaak die ligt bij Mister Drive, dan bied Mister Drive kosteloos een nieuw examen of tussentijdse toets aan inclusief drie lessen van 90 minuten.
 • Binnen een termijn van 48 uur is het niet mogelijk een les te annuleren, zonder de volledige lesprijs te voldoen. De cursist verplicht zich om te alle tijden op de hoogte te blijven van lestijden en examentijden en andere afgesproken verplichtingen.
 • Cursist wordt gevraagd om gebruik te maken van de app. Indien dit niet mogelijk is dan wordt er een papieren vorderingenkaart gebruikt. Afspraken over lestijden en andere verplichtingen zullen dan in de les worden doorgegeven.
 • Cursist krijgt elke les zo veel mogelijk dezelfde rij-instructeur. Bij langdurige afwezigheid van de rij-instructeur wordt er naar een geschikte oplossing gezocht.
 • Mocht cursist voor eerste examen zakken, dan geldt een speciaal tarief. De voordeelprijs is enkel geldig wanneer het eerste examen ook bij Mister Drive is afgelegd.

Betalingen

 • Prijzen kunnen wijzigen. Verhogingen worden minimaal vier weken vooraf aangekondigd door een informatiebrief in de lesauto’s. Lesprijs per uur, moet aan het einde van iedere les worden voldaan aan de instructeur.
 • Wanneer er meer uren nodig zijn dan in het pakket is afgenomen geldt voor deze uren de prijs die op dat moment in een nieuw en vergelijkbaar pakket wordt betaald.
 • Prijzen van examens en tussentijdse toets (CBR) liggen vast op het moment dat het examen wordt aangevraagd en kunnen na aanvraag niet worden verhoogd. Reserveringen voor het examen en de tussentijdse toets worden uitsluitend uitgevoerd na betaling van examengelden.

Klachtenafhandeling/restitutie

Eventuele klachten dienen terstond aan Mister Drive gemeld te worden. Door het volgen van een volgende les, verklaart de cursist tevreden te zijn over de reeds gevolgde en betaalde lessen. Hierdoor vervalt ook alle aanspraak op restitutie van reeds gevolgde en betaalde lessen.

Schrijf je direct in voor rijlessen!

Zin om te starten? Leuk! Meld je aan, dan zit jij binnenkort achter het stuur bij Mister Drive.

× WhatsApp ons